Dám từ bỏ

hạnh phúc là được theo đuổi ước mơ của bản thân mình.